strona domowa
strona domowa
Wybory sołtysa w Rozborzu Długim

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pani Ewy Kiwackiej - Sołtysa sołectwa Rozbórz Długi informuję się o konieczności przeprowadzenia kolejnych wyborów. Wybory odbędą się w dniu 20 września 2015 r., natomiast zgłoszenia kandydatów na sołtysa przyjmowane będą do dnia 11 września 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 14/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Rozbórz Długi, w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 31, art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

USTALAM CO NASTEPUJE:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa Rozbórz Długi na dzień 20 września 2015 r. (niedziela) w godz. 8.00 - 14.00.

§ 2.

Wybory sołtysa zostaną przeprowadzone przez Obwodową Komisję Wyborczą powołaną spośród wyborców przez Burmistrza Pruchnika.

§ 3.

Ustalam siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Zespole Szkół w Rozborzu Długim.

§ 4.

Zasady wyborcze wyborów sołtysów określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zostanie podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i w miejscach ogólnie dostępnych w sołectwie Rozbórz Długi oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

 

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2015

 

OBWIESZCZENIE

Miejskiej   Komisji   Wyborczej   w   Pruchniku
o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa sołectwa Rozbórz Długi w wyborach zarządzonych na dzień 20 września 2015.

  1. Jan Chwastarz
  2. Henryk Zabój

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Pruchniku
Robert Grządziel

Zarządzenie nr   17/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa, sołectwa Rozbórz Długi.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 31, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Rozbórz Długi w składzie:

  1. Halina Halejcio – Przewodniczący
  2. Justyna Białogłowska – Z-ca Przewodniczącego
  3. Mateusz Mielniczek – członek
  4. Waldemar Szczepanik – członek

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

  Wejscia: 1231