strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad z XXIV Sesji.

4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok,

2) uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2017 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady:

  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  • Komisji Spraw Społecznych.,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
d) opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową,

3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik,

4) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku,

6) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

7. Podsumowanie działalności w 2016 r. Burmistrza Pruchnika i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 599