strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 10 czerwca 2014 21:03

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.
 6. Przedstawienie wniosku wraz z opiniami Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 rok.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 rok.
 8. Dyskusja – przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 rok.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 rok:
  3. w sprawie opłaty targowej,
  4. w sprawie zmiany regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”,
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na prace remontowo-adaptacyjne w budynku starego ośrodka zdrowia dz. nr oraz o wyrażenie zgody na przekazanie części tego budynku w nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Skarbu Państwa – KWP w Rzeszowie oraz COM w Jarosławiu,
  8. sprawie dokonania zakupu gruntu w Hawłowicach pod strefę ochrony bezpośredniej dla studni głębinowych,
  9. w sprawie inicjatywy o wystąpienie z wnioskiem przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.
 11. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Pruchnik.
 12. Interpelacje i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1317