strona domowa
strona domowa
poniedziałek, 08 grudnia 2014 00:00

Zaprzysiężenie Burmistrza Pruchnika II Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu.

Powodem zwołania i najważniejszym punktem Sesji było złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Pruchnika, którym ponownie został Pan Wacław Szkoła.

Przed złożeniem ślubowania Pan Mariusz Trojak – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku przedstawił wyniki wyborów na Burmistrza Pruchnika, a następnie wręczył Panu Wacławowi Szkole zaświadczenie o wyborze, gratulując i życząc dobrej, i sprawiedliwej kadencji, z myślą o dobru mieszkańców miasta i gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku – Władysław Flak  w imieniu całej Rady Miejskiej, złożył gratulacje życząc jednocześnie dobrej współpracy.
Głos zabrała również Prezes Stowarzyszenia Tradycja i Rozwój ze Świebodnej Pani Bożena Majchrowicz, która życzyła Panu Burmistrzowi wszystkiego dobrego na kolejne lata kadencji, wytrwałości i zdrowia, w realizowaniu wszystkich zamierzonych zadań.
Pan Burmistrz stwierdził, że aby przeżywać takie radosne chwile, najpierw trzeba przeżyć wiele chwil trudnych, trzeba współpracy z wieloma ludźmi.
Pan Burmistrz podkreślił, że była to trudna kampania, ale dzięki wielu bliskim ludziom przeżył ją z sukcesem, dlatego podziękował tym wszystkim, którzy go wspierali, wszystkim którzy uczestniczyli w wyborach, którzy głosowali, a tym samym wyrażali swoją opinię, ponieważ ten wynik daje dużo do myślenia.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz stwierdził, że chciałby być Burmistrzem wszystkich, tych którzy byli blisko i tych, którzy myśleli inaczej, ponieważ tylko taka współpraca będzie dawała szanse na rozwój Naszej Gminy.  
Następnie Pan Burmistrz, zgodnie z art. 29a ust 1. Ustawy o samorządzie gminnym złożył uroczyste ślubowanie, po którym przedstawił Radzie Miejskiej informację o stanie budżetu gminy, wskazując na to, że po rozliczeniu zrealizowanych już projektów gmina pozostaje praktycznie bez zadłużenia, co pozwoli na dalsze uprawianie inżynierii finansowej.
W ubiegłej kadencji zrealizowaliśmy wydatki na kwotę 125 ml zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 26 ml zł. Udało nam się pozyskać ze środków zewnętrznych 13,25 ml zł.

 

Po omówieniu spraw budżetu Pan Burmistrz przedstawił inwestycje, które są aktualnie realizowane i potrzeby na najbliższe lata:

 • WODA: wodociąg wody surowej na ujęciu Hawłowice - podłączenie dwóch studni ostatnio odwierconych do stacji uzdatniania wody. Na przyszłość należy zadbać o modernizację SUW Hawłowice i poszukania dodatkowych zasobów wody na ujęciu Rzeplin.
 • TRANSPORT: w opracowaniu jest dokumentacja na przebudowę ulicy Długiej i Przemyskiej. Posiadamy  dokumentację na chodniki przy ulicy Kańczudzkiej, Bieszczadzkiej i Ks. B. Markiewicza w Pruchniku. W tym względzie należy dopilnować, aby we współpracy z zarządcami dróg zrealizować te zadania. Wykonana jest także dokumentacja na rewitalizację ulicy Kościelnej w Pruchniku. Należy dopilnować, aby zrealizować drogę w kierunku Nienadowej, gdzie jest gotowa dokumentacja i drogę wojewódzką 881 Kańczuga – Pruchnik. Droga Kańczuga – Pruchnik jest na liście priorytetowej województwa.
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:
  • prowadzone są roboty związane z przebudową Wiejskiego Domu Kultury w Hawłowicach,
  • trwają prace związane z przebudową i rozbudową Domu Strażaka w Kramarzówce,
  • jest gotowa dokumentacja wraz z pozwoleniem na rozbudowę i przebudowę Domu Strażaka OSP nr 2 w Pruchniku, planujemy w przyszłym roku rozpocząć roboty budowlane.
  • Budynek starego Ośrodka Zdrowia: rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o adaptacji części tego budynku na cele związane z bezpieczeństwem publicznym i pogotowiem ratunkowym. Jest przygotowany projekt wstępny, obecnie prowadzimy prace dla przygotowania projektu budowlanego.
  • Założenie pałacowo – zamkowe przy ulicy Zamkowej w Pruchniku - posiadamy dokumentację na remont i przebudowę budynku dworu. Mamy także decyzję konserwatorską na przeprowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem tych obiektów oraz prace z zakresu ekspertyz o możliwości odbudowy zniszczonych części baszty i zamku.
 • CMENTARZE: budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym i rozbudowa kaplicy cmentarnej
  w Pruchniku. Istnieje potrzeba dostosowania murowanego kościoła w Kramarzówce do celów kaplicy przedpogrzebowej oraz potrzeba dalszej rozbudowy alejek cmentarnych na wszystkich trzech cmentarzach.
 • OSP: w ostatnich czterech latach udało nam się odnowić tabor samochodowy lekki. Istnieje potrzeba odnowy samochodów średnich.
 • OŚWIATA: stan obiektów oświatowych jest wystarczająco dobry, ale należy w najbliższym czasie podjąć starania o budowę dwóch sal gimnastycznych przy szkołach w Kramarzówce i Jodłówce. Należy wykonać także łącznik pomiędzy salą gimnastyczną Pruchniku, a gimnazjum i dokonać adaptacji części poddasza gimnazjum na cele dydaktyczne. Posiadamy tutaj dokumentację i pozwolenie na budowę.
 • GOSPODARKA ŚCIEKOWA: w opracowaniu jest dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Opracowujemy także dokumentację na kanalizację dla wszystkich miejscowości północnej części gminy.
 • SPORT: trwa budowa szatni na stadionie w Rozborzu Długim. Należy także wykonać prace wykończeniowe szatni i siedziska na stadionie w Kramarzówce. Widzę także potrzeby dalszych prac na stadionie w Pruchniku związane z odwodnieniem bieżni i zadaszeniem trybuny.
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE: istnieje pilna potrzeba wykonania aktualizacji Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i wykonania Planów Zagospodarowania Przestrzennego w wybranych częściach gminy. Tutaj wykonujemy studium ekofjzjograficzne gminy.
 • ROLNICTWO: pilną potrzebą jest wykonanie scaleń dla miejscowości Jodłówka, Pruchnik Górny, Kramarzówka, Rzeplin. Są zbierane zgody od właścicieli gruntów i przygotowywane wnioski o dofinansowanie tego zadania.
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: jest to bardzo ważna dziedzina życia. Nasze wszelkie działania winne być nakierowana właśnie na ten cel. Musimy w tej kadencji podjąć działania dla pobudzenia inicjatyw gospodarczych i różnego rodzaju ułatwień i zachęt, aby nasi mieszkańcy odważyli się pracować i działać samodzielnie.

Szanowni Państwo przed nami bardzo pracowita kadencja. To kadencja z ostatnimi dużymi środkami finansowymi z UE. Musimy tworzyć dobry zespół, aby wyprzedzać innych w batalii o rozwój naszej gminy. Zachęcam wszystkich do współpracy. Następne wybory już za trzy lata i jedenaście miesięcy. Musimy pokazać naszym mieszkańcom, że sprostaliśmy zadaniom jakie sobie postawiliśmy.

 

  Wejscia: 1547