strona domowa
strona domowa
BUDŻET 2015 – JEDNOGŁOŚNIE
czwartek, 29 stycznia 2015 00:00

We wtorek 27 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Pruchniku na IV Sesji zwyczajnej jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2015 rok oraz uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruchnik. Tegoroczny budżet zakłada łączą kwotę dochodów w wysokości 29 251 093,02 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 27 768 099,00 zł, a dochody majątkowe – 1 482 994,02 zł, kwota wydatków to 28 494 737,60 zł z czego wydatki bieżące to 24 810 839,78 zł i wydatki majątkowe – 3 683 897,72 zł. Budżet zakłada również nadwyżkę w kwocie 756 355,52 zł.

Projekt budżetu po szczegółowym przeanalizowaniu przez radnych Rady Miejskiej na poszczególnych komisjach stałych otrzymał pozytywną opinię wszystkich trzech komisji oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W ocenie Burmistrza Pruchnika, Pana mgr inż. Wacława Szkoły, budżet gminy Pruchnik na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym.

„Jeżeli chodzi o moją opinię, jest to budżet kontynuacji rozwoju gminy, jest to budżet, który gwarantuje, że bezpiecznie będą funkcjonowały wszystkie dziedziny gminy i będziemy mogli dalej się rozwijać”.

Pan Burmistrz podkreślił, że ważną rzeczą przy planowaniu dochodów jest to, że w 2014 r. podczas planowania nowych stawek podatków i opłat za wodę i kanalizację,  a także ścieki nie dokonane zostały żadne podwyżki podatków czy opłat.

Główne dziedziny życia społeczno-gospodarczego przedstawiają się następująco:

  1. Oświata – wydatki 10 680 226,00 zł, subwencja 9 267 215,00 zł dokładamy 1 172 963,00 zł,
  2. Opieka społeczna – wydatki 5 478 830,00 zł, dotacja 4 745 280,00 zł dokładamy 973 598,00 zł,
  3. OSP – wydatki bieżące – 263 326,00 zł,
  4. CKSiT – dotacja 460 000 zł w tym biblioteki 150 000,00 zł,
  5. Oświetlenie uliczne – energia i konserwacja 170 000,00 zł,
  6. Gospodarka odpadami – wpłaty planowane i planowane koszty 553 576,00 zł,
  7. Drogi – planowane wydatki 1 490 000,00 w tym podatek 340 000,00, budowa chodników 170 000,00 zł,
  8. Zaopatrzenie w wodę bez inwestycji – wydatki 590 495,00 zł, planowane wpłaty 440 000,00 zł, dopłata 150 495,00 zł,
  9. Kanalizacja – planowane wydatki bieżące 571 903,00 zł, planowane wpłaty 310 000,00, dopłata 261 903,00 zł.

W naszych działaniach jesteśmy nastawieni na dalszy rozwój gminy. Dlatego też będziemy pilnie śledzi możliwości związane z funduszami unijnymi.

Nasze zamierzenia inwestycyjne w tegorocznym budżecie przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania
Kwota wydatków w zł
na 2015 rok
Rozbudowa ujęcia wody w  Hawłowicach 240 000,00
Projekt rozbudowy SUW Hawłowice
30 000,00
Odwiercenie i obudowa studni  Rzeplin
50 000,00
Zakup środka transportu
70 000,00
Zakup gruntów pod drogi gminne
187 000,00
Opracowanie dokumentacji na ul. Przemyska i Długą 23 000,00
Rozbudowa świetlicy w Hawłowicach 200 000,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa  świetlicy w Kramarzówce 1 400 000,00
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po ośrodku zdrowia 118 000,00
Zakup samochodu strażackiego
50 000,00
Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym
245 000,00
Rozbudowa kaplicy cmentarnej w Pruchniku 413 000,00
Zakup zmywarki do remizy w Jodłówce 10 500,00
Dokumentacja   sieci kanalizacyjnej 340 000,00
Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków
51 600,00
Budowa nowych punktów oświetleniowych 107 487,50
Budowa szatni w Rozborzu Długim
60 000,00
Zakup trybun na boisko w Kramarzówce 29 029,20
Dokumentacja na zadaszenie trybun na stadionie w Pruchniku 10 000,00

Podczas Sesji, również jednogłośnie, radni uchwalili Gminny Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, przyjęli  uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Ostatnią podjętą uchwałą była uchwała intencyjna w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Pruchniku, upoważniająca do podejmowania wszelkich działań mających na celu utworzenie na terenie gminy Pruchnik publicznej szkoły muzycznej I stopnia.

 

  Wejscia: 1560