strona domowa
strona domowa
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Gminy Pruchnik

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Gminy Pruchnik

I. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi półroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznym i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Zagadnienia ogólne.

Do najważniejszych regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami należą:

 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 ze zmianami (Dz.U. Z 2012 r., poz 391 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz 122),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 1052),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 645),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz 676),
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2014r. (Dz.U. 2013 poz. 21, 888, 1238).

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. W dniu 1 lipca 2012 r. Sejm RP przegłosował ustawę zmieniającą zasady gospodarowania odpadami.  Na mocy tej ustawy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. przejmują gminy. W efekcie tego gmina wyłoniła w drodze przetargu przedsiębiorcę, który świadczy  usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Nowy system obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i nakłada nowe obowiązki - zarówno na mieszkańców jak i na Gminę.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2014r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Przemyska 15, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w ramach przetargu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowanie: zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych  w pojemnikach, odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, obejmujących: szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, odpady zielone, opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, metal, opakowania materiałowe, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z drobnych robót budowlanych  i remontowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, oleje, rozpuszczalniki, farby, zużyte baterie i akumulatory i  opony.

Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki o pojemnościach 120 l przeznaczone do zbiórki selektywnej.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne z terenu Gminy Pruchnik odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów lub na sortownie odpadów. Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Na terenie Gminy Pruchnik zbiórka odpadów komunalnych i segregowanych prowadzona jest w dwóch systemach:

 • w systemie workowym - obejmującym swym zasięgiem zabudowę jednorodzinną lub zagrodową.

Raz w miesiącu surowce wtórne posegregowane w workach z podziałem na szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulaturę, tworzywa sztuczne (odpady materiałowe, metal), odpady biodegradowalne i zielone odbierane są przez firmę odbierające odpady komunalne zgodnie z harmonogramem,

 • w systemie pojemnikowym - obejmującym swym zasięgiem zabudowę jednorodzinną lub zagrodowej, obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i instytucje.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki do zbiórki selektywnej, które powinny odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Pruchnik, zwanym dalej Regulaminem oraz zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca wyposaża nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej w worki o pojemnościach 120 l przeznaczone do zbiórki selektywnej.

IV. Informacje dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Jarosławia przedstawiło w jaki sposób gromadzić odpady dotyczące koloru worka i rodzaju odpadu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Pruchnik.

Do pojemnika powinny trafiać odpady których nie jesteśmy wstanie wysegregować, czyli wszystkie odpady których nie ma w harmonogramie Gminy Pruchnik.

Do zmieszanych odpadów powinno trafić:

 • odpady kuchenne (resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, naczynia jednorazowe, obierki warzyw i owoców, ogryzki, skorupki jajek w przypadku braku kompostownika itp.),
 • papier zabrudzony olejem, smarem, masłem, serem i margaryną,
 • kalka techniczna i maszynowa,
 • papier woskowy,
 • pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny osobistej, plastry, bandaże, wata,
 • fajans, porcelana, szkło żaroodporne i potłuczone naczynia,
 • lustra, lusterka, szkła zbrojone, okienne, szyby samochodowe,
 • kable,
 • celofan, sznurek, tkaniny różnego rodzaju, wstążki, resztki skór naturalnych i sztucznych,
 • długopis, ołówek, flamaster,
 • wycieraczki, dywaniki łazienkowe, poduszki,
 • resztki mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadka, fluid, puder, itp.
 • zimny popiół,
 • obuwie, ubrania,

V. Realizacja przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności poprzez:

 1. cykliczny odbiór z nieruchomości zamieszkałych zebranych w pojemnikach odpadów komunalnych zmieszanych,
 2. cykliczny odbiór z nieruchomości zamieszkałych zebranych selektywniew pojemnikach lub workach, w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
 3. odbiór cztery razy w roku w terminach określonych odpadów komunalnychdo punktu  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 4. uporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników lub worków w trakcie realizacji usługi odbioru,
 5. transport odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego ” dla Regionu Wschodniego
 6. transport odpadów zebranych selektywnie, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, celem ich zagospodarowania w sposób,
 7. wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów z zastrzeżeniem, że worki będą dostarczane w ilości odpowiadającej dokonywanym odbiorom odpadów selektywnie gromadzonych z danej nieruchomości; przy pierwszym dostarczeniu Wykonawca dostarcza  3 worki dla każdej z 5 frakcji,
 8. oznaczanie stanowiących wyposażenie obsługiwanych nieruchomości pojemników na odpady,
 9. każdorazowe informowanie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach niezgodnego z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik, w szczególności w zakresie:
 • wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów,
 • oznakowania pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób potwierdzający ich przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami i workami,
 • •selektywnego sposobu gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości.

VI. Inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2013r. Gmina Pruchnik nie zrealizowała zadań inwestycyjnych z odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

VII. Liczba mieszkańców za 2013 rok.

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r.  - 9 980 osób

 • system objęło - 7 828 osób,
 • zebrano deklaracji -  2321 szt.
 • w stosunku do 10 nieruchomości (28 soób) właścicieli nieruchomości zamieszkałych (którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie) wydana jest decyzja.
 • w stosunku do 1 nieruchomości( 3 osoby) właściciela nieruchomości prowadzone jest postępowanie o ustalenie wysokości opłaty,
 • pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Pruchnik zameldowani ale nie zamieszkujacy terenu naszej gminy - studia, praca za granica, prace w delegacji, inne miejsca zamieszkania.

VIII. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

 • Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 266 069,60 zł. (w tym nadpłaty 6058,40 zł)
 • Zaległość na dzień 31.12.2013r.: 12 803, 80 zł.
 • Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 272 815,00 zł.

IX. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.:

Koszty łącznie - 275 210,10 zł w tym:

 • Usługi informatyczne - 221,40 zł
 • Kampania informacyjna - 479,70 zł
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 274 509,00 zł

X. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, ośrodek zdrowia) oraz infrastruktury (handel, przedsiębiorstwo, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, odpady  z placów targowych, z cmentarzy, zieleni miejskiej.

Tabela 1 Masa odpadów odebranych z terenu Gminy Pruchnik z 2013 roku poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

XI. Opis zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do w/w ustawy. Procesy odzysku i unieszkodliwiania jakim poddane były odpady odebrane z terenu Gminy Pruchnik w 2013.

Procesy odzysku

 • R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
 • R4  -  Recykling lub odzysk metali i związków metali.
 • R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 Procesy odzysku R1-R12:
 • R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,
 • R2 Odzysk/regeneracj a rozpuszczalników,
 • R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
 • R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
 • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
 • R6 Regeneracja kwasów lub zasad,
 • R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń,
 • R8 Odzysk składników z katalizatorów,
 • R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów,
 • RI0 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska,
 • R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R10).

Procesy unieszkodliwiania

 • D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

 


 

 

 

 


 

  Wejscia: 2408