strona domowa
strona domowa

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRUCHNIK ZA 2014 ROK

 

I. Cel przygotowania analizy.

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Pruchnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Podstawa Prawna sporządzonej analizy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku. Sporządzenie powyższej analizy umożliwi weryfikację możliwości przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które są przeznaczone do składowania. Analiza pozwoli zaplanować potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych oraz pomoże optymalizować wybrane procesy umożliwiając redukcję kosztów w kolejnym roku.

Dokument ten pozwoli również na podsumowanie podstawowych informacji dotyczących jednostek samorządu terytorialnego tj. analizę liczby mieszkańców w gminie oraz analizę ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na jej terenie. Do przeprowadzenia corocznej analizy niezbędne jest omówienie obecnej sytuacji, wyciągnięcie wniosków z analizy, weryfikacja założeń, planów, a także zaplanowanie działań na następny rok. Przedmiotowa analiza to obowiązek ustawowy ale również szansa na poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

III. Założenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Głównym celem wprowadzonych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest:

 • wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.

W obecnym kształcie ustawa o utrzymanie czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:

 • przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczenie opłaty na rzecz gminy,
 • osiągnięciu do końca 2020 roku określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.u. z 2013 r. poz 1399 ze zm.) odpowiednich poziomów:
  • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niź niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy Pruchnik.

IV. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Pruchnik.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. odbiór  odpadów komunalnych na terenie Gminy Pruchnik odbywał sie na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik od 1 lipca 2013 roku realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  z Jarosławia Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji odbiór odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowanie: zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, obejmujących: szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, odpady zielone, opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, metal, opakowania wielomateriałowe, odpadów wielkogabarytowych, odpadów pochodzących z drobnych robót budowlanych  i remontowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, olejów, rozpuszczalników, farb, zużytych baterii i akumulatorów i  opon.

Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki o pojemnościach 120 l przeznaczone do zbiórki selektywnej.

V. Analiza liczby mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r.  - 9 971 osób, w tym:

 • System objeło - 7 942 osób,
 • Zebrano deklaracji -  2307 szt.

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Pruchnik oraz sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsza tego typu analiza punktem wyjściowym do jej przeprowadzenia może stanowić jedynie liczba meldunków. Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Pruchnik wynosi 9971. Natomiast zadeklarowana liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 7942 (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.). Różnica w wysokości 2029 może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Pruchnik faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy. Pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Pruchnik zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy - studia, praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania. Ponadto warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość.

VI. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.  kształtują się na następującym poziomie:

 • Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Od 01.01. -31.12.2014r.   - 516 921,80 zł (w tym nadpłata 1908,00 zł)
  • Przeksięgowanie nadpłaty z 2013r. na 2014r.  - 6 058,40 zł
 • Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Od 01.01. -31.12.2014r   - 546 524,00
  • Zaległość z 2013r. - 12 803,80 zł
 • Zaległość na dzień 31.12.2014r. - 38 255,60 zł

VII.  Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014r.

 • Koszty łącznie - 530 469,72 zł; w tym
  • Usługi informatyczne - 2 627,28 zł
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 527 842,44 zł

VIII. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm)., analizie powinna zostać poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm). Na chwilę obecną liczba ta wynosi 0. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), Burmistrz Pruchnika wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. Dotychczasowe postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IX. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2014r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

X. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Pruchnik od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, ośrodek zdrowia) oraz infrastruktury (handel, przedsiębiorstwo, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, odpady z placów targowych, z cmentarzy, zieleni miejskiej.

Tabela 1 Masa odpadów odebranych z terenu Gminy Pruchnik z 2014 roku poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwi.

XI. Opis zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych.

Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do w/w ustawy. Procesy odzysku i unieszkodliwiania jakim poddane były odpady odebrane z terenu Gminy Pruchnik w 2014.

Procesy odzysku

 • R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
 • R4 -  Recykling lub odzysk metali i związków metali.
 • R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

Procesy odzysku R1-R12:

 • R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,
 • R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników,
 • R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
 • R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
 • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
 • R6 Regeneracja kwasów lub zasad,
 • R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń,
 • R8 Odzysk składników z katalizatorów,
 • R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów,
 • R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10).

Procesy unieszkodliwiania

D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

 

  Wejscia: 2614