strona domowa
strona domowa
Zasady dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012
piątek, 24 czerwca 2011 08:30


Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. –„Wyprawka szkolna”,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652 z 31 maja 2011 r.).
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom, rozpoczynającym  w  roku szkolnym  2011/12  naukę  w  klasach   I - III  szkoły   podstawowej , w klasach  I-III  ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  w  klasie  III  gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz w  klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana uczniom  słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.
 3. Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których miesięczny dochód   na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.  351,00 zł netto (nie dotyczy  ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, o którym mowa w punkcie 2).
 4. Wartość pomocy:
  a) dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
  • dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej oraz dla ucznia niepełnosprawnego wymienionego w  punkcie 2, realizującego  kształcenie w klasach I - III szkoły podstawowej – do kwoty 180 zł;
  • dla ucznia  klasy  III gimnazjum, oraz dla ucznia wymienionego w  punkcie 2, realizującego  kształcenie w klasach I - III gimnazjum – do kwoty 325  zł;
  • dla ucznia  niepełnosprawnego wymienionego w punkcie 2, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej – do kwoty 210 zł ;
  • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych – do kwoty 315 zł;
  • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych – do kwoty 390 zł.
 5. O pomoc mogą ubiegać się również rodzice, gdzie dochód przekracza kryterium dochodowe (351 zł), pod warunkiem że w rodzinie ucznia występują przypadki o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03. 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa itp).
 6. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 7. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/12.
 8. Wnioski pobiera się u dyrektora szkoły i składa w terminie do 15 lipca 2011 r.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin składania wniosków przedłuża się do 6 września 2011 r.
 9. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za m-c poprzedzający m-c składania wniosku.
 10. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 11. W przypadku  ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, o którym mowa w punkcie 2, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów dołącza się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 12. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Pruchnika.
 13. Po otrzymaniu listy uczniów Burmistrz przekazuje dyrektorowi szkoły środki na dofinansowanie zakupu podręczników.
 14. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 4a.  Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu podręczników nastąpi nie później niż do 15 listopada 2011 r.
 15. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
 16. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.
 17. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego są zwracane rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie  4a, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Burmistrz Pruchnika   
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 2748