strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
niedziela, 07 czerwca 2015 00:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z VI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
 6. Przedstawienie wniosku wraz z opiniami Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok.
 8. Dyskusja – przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2014 rok,
  3. Akt Założycielski Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku,
  4. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków,
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok,
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie  Pruchnik,
  7. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchniku do sprzedaży,
  8. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w Pruchniku.
 11. Interpelacje i wolne wnioski .
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 810