strona domowa
strona domowa
Otwarte konkursy ofert

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Pruchnik oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w ogłoszeniach.
 3. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Dofinansowanie udzielane jest w formie wspierania lub powierzenia realizacji zadania publicznego.
 7. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępuje od jego realizacji.
 8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku w celu uzgodnienia warunków umowy.
 12. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 13. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 14. Z wykonania zadania, objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, organizacja sporządza sprawozdanie.
  Wejscia: 6856