strona domowa
strona domowa

1. ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+


Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać: online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną:
- od 1 lipca drogą elektroniczną;
- od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej);
- wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce

Wniosek do pobrania 300+

Wzór wniosku 300 + Gmina Pruchnik


https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

2. ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI


Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

rodzicom,

  • jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia lub zakończenia nauki w szkole – jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
  • 24 roku życia – jeżeli kontynuuje naukę w szkole i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym.

Osobie uczącej się zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej – jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (w stopniu znacznym albo umiarkowanym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Wniosek do pobrania – świadczeń rodzinnych + oświadczenia

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

 

3. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Okres świadczeniowy 2019/2021 będzie trwał do dnia 31 maja 2021 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowie faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie).

Komu nie przysługuje świadczenie wychowawcze:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek do pobrania świadczeń wychowawczych:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

 

 

4. W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach tut. Organ

 

Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej i wej w przypadku pobytu członka rodziny poza granicami RP.


pliki do pobrania - Wzory oświadczeń, wniosków do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych- koordynacja świadczeń:
https://rzeszow.uw.gov.pl/koordynacja/druki-do-pobrania


5. Druki do pobrania wszystkich świadczeń:  świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie dobry start, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,  świadczenie rodzicielskie,  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Jednorazowe Świadczenie - "Za Życiem"

 


plik do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

  Wejscia: 6937