strona domowa
strona domowa
Formularze

Formularze do pobrania:

 

Aktualne wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczące realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

  • OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  

  • UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

  • SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

  • OFERTA UPROSZCZONA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

  • UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

  Wejscia: 3958