strona domowa
strona domowa
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik za 2015 r.

I. Cel przygotowania analizy.

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Pruchnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Podstawa Prawna sporządzonej analizy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku. Sporządzenie powyższej analizy umożliwi weryfikację możliwości przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które są przeznaczone do składowania. Analiza pozwoli zaplanować potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych oraz pomoże optymalizować wybrane procesy umożliwiając redukcję kosztów w kolejnym roku.

Dokument ten pozwoli również na podsumowanie podstawowych informacji dotyczących jednostek samorządu terytorialnego tj. analizę liczby mieszkańców w gminie oraz analizę ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na jej terenie. Do przeprowadzenia corocznej analizy niezbędne jest omówienie obecnej sytuacji, wyciągnięcie wniosków z analizy poprzedniej, weryfikacja założeń, planów, a także zaplanowanie działań na następny rok. Przedmiotowa analiza to obowiązek ustawowy ale również szansa na poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

III. Założenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Głównym celem wprowadzonych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest:

 • wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zapisy ustawowe w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:

 • przyjęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczenie opłaty na rzecz gminy,
 • osiągnięciu do końca 2020 roku określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.u. z 2013 r. poz 1399 ze zm.) odpowiednich poziomów:
 1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
 3. ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
 • do dnia 16 lipca 2013 r. -  nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. -  nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy Pruchnik.

IV. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Pruchnik.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. odbiór  odpadów komunalnych na terenie Gminy Pruchnik odbywał sie na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15. Firma została wyłoniona w przetargu  na  realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowanie: zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych  w pojemnikach, odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, obejmujących: szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, odpady zielone, opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z drobnych robót budowlanych  i remontowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, oleje, rozpuszczalniki, farby, zużyte baterie, akumulatory i  opony.

Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do zbiórki selektywnej oraz  w worki o pojemnościach 120 l przeznaczone do zbiórki selektywnej.

V. Analiza liczby mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015 r.  - 9 977 osób, w tym:
System objeło - 7 862 osób,
Zebrano deklaracji -  2314 szt.

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Pruchnik oraz sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Pruchnik wynosi 9977 osób. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 7862 (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.). Różnica w wysokości 2115 osób nie objęta systemem  wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Gminy Pruchnik to mieszkańcy zameldowani ale nie zamieszkujacy terenu naszej gminy - studia, praca za granica, prace w delegacji, inne miejsca zamieszkania.

VI. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.  kształtują się na następującym poziomie:
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Od 01.01.2015 - 31.12.2015 r.   - 525 224,90 zł
Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Od 01.01.2015 – 31.12.2015 r   - 578 967,60 zł
Zaległość na dzień 31.12.2015 r. - 56 257,10 zł

VII.  Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.

Koszty łącznie – 507 572,48 zł; w tym
Usługi informatyczne – 905,60 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 506 666,88 zł

VIII. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm)., analizie została poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm). Na chwilę obecną liczba ta wynosi 0. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), Burmistrz Pruchnika wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. Dotychczasowe postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IX. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2015 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

X. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Pruchnik od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, ośrodek zdrowia) oraz infrastruktury (handel, przedsiębiorstwa, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, odpady z placów targowych, z cmentarzy, zieleni miejskiej.


Tabela 1. Masa odpadów odebranych z terenu Gminy Pruchnik z 2015 roku poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

XI. Opis zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych.

Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do w/w ustawy. Procesy odzysku i unieszkodliwiania jakim poddane były odpady odebrane z terenu Gminy Pruchnik w 2015.

Procesy odzysku
R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
R4 -  Recykling lub odzysk metali i związków metali.
R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

Procesy odzysku R1-R12:
R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,
R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników,
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
R6 Regeneracja kwasów lub zasad,
R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń,
R8 Odzysk składników z katalizatorów,
R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów,
R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10).

Procesy unieszkodliwiania
D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska, itd.).

  Wejscia: 2071