strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 14 lipca 2011 12:42

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2011r. o godz. 1200 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Porządek obrad VIII Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z VII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 r.,
  2)  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  3)  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie
  o przyznanie pomocy finansowej w ramach Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”
  objętego Działaniem 4.13 PROW na lata 2007-2013 na rozbudowę remizy OSP Nr 1 w Pruchniku,
  4)  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do LGD Stowarzyszenia „Z Tradycjąw Nowoczesność” w Pawłosiowie
  o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Odnowa
  i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 na termomodernizację budynku remizy strażackiej w Świebodnej,
  5)  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie
  o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju w zakresie
  małych projektów, PROW na lata 2007-2013 na utworzenie placu zabaw w miejscowości Kramarzówka,
  6)  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze,
  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu
  się wieloletniej prognozy finansowej,
  7)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  8)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  9)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  10)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  11)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  12)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  13)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  14)  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.


Władysław Flak                   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

  Wejscia: 2014