strona domowa
strona domowa
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)
środa, 11 stycznia 2017 10:55

07.04.2017 r.

UWAGA!!! Złagodzono przepisy dotyczące wypuszczania drobiu!

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

W związku z nowym rozporządzeniem należy jednak pamiętać o nadal obowiązujących nakazach i zakazach:

Zakazy:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;  

Nakazy:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,   
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,   
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest  utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,   
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem
j) powstrzymywanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu 
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczy padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynajryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu niepokojących objawów klinicznych u drobiu.

 

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 


23.03.2017 r.

 

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się błędnymi informacjami odnośnie nieobowiązywania środków ochrony w utrzymywaniu drobiu związanymi z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków na podstawie pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarosławiu uprzejmie informujemy, że  w dalszym ciągu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i będzie obowiązywało do czasu jego uchylenia.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Na podstawie powyższego Rozporządzenia nadal obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu na terenie całego kraju!!!

 


 

03.02.2017 r.

W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy (H5N8) w miejscowości Siennów, gmina Zarzecze, powiat przeworski oraz ujęciem gminy Pruchnik w znacznej części w strefie zagrożonej Burmistrz Pruchnika zwraca się do mieszkańców Gminy Pruchnik z apelem:

 

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Szczegółowe zasady postępowania, a także nakazy i zakazy wprowadzone w związku z wystąpieniem wirusa określone są w:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
  2. Zarządzeniu Nr 3/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.02.2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach. - uchylone
  3. Zarządzeniu nr 4/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach. - uchylone

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Szczegóły do pobrania poniżej.


Informacja o karach administracyjnych.

 

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z mapą obrazującą obszar zagrożony oraz ulotką informacyjną.

 


12.01.2017 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).


- Apel do hodowców drobiu


- Ulotka - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (hpai)

 

  Wejscia: 1537