strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 30 stycznia 2017 07:51

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 3 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad z XXV Sesji.

4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności,  uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik,
 • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik,
 • w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2017 rok,
 • w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego,
 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Hawłowicach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku,
 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rzeplinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rozborzu Długim,
 • w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku,
 • w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik,
 • w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik


7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 756