strona domowa
strona domowa
Powołanie do 3 PBOT
środa, 01 marca 2017 06:47

W dniu 29 marca br. w godz. 11:00 - 18:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku zorganizowany zostanie punkt informacyjny dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, w trakcie którego prowadzona będzie rejestracja ochotników.

 

 

Zainteresowani służbą w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (3 PBOT) muszą złożyć wniosek w Wojskowej Komendzie uzupełnień, właściwej dla miejsca ich zamieszkania.

Jak zwiększyć swoje szanse

Obowiązkowo do wniosku trzeba dołączyć kopię dowodu osobistego (po okazaniu oryginału) oraz odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie (albo kopię oryginału po jego okazaniu). Można też złożyć dodatkowe dokumenty, które świadczą o wyższych kwalifikacjach ochotnika i zwiększą jego szanse na powołanie do 3 PBOT: - to na przykład certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjal­izacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wyko­nywania zawodu i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Przydać się też może rekomendacja władz pozarządowej organizacji proobronnej, jeśli kandy­dat do 3 PBOT jest jej członkiem. Albo zaświad­czenie, że ukończył szkołę realizującą innowacy­jny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego albo edukacji dla bezpieczeństwa. Takie dokumenty mogą się okazać ważne, ustawa bowiem wskazuje, że członkowie takich organizac­ji oraz absolwenci klas mundurowych mają pierwszeństwo w naborze do 3 PBOT W pierwszej kolejności będą też rozpatrywane wnioski byłych żołnierzy zawodowych oraz osób, które mają pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie działania danej jednostki 3 PBOT.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacje będą prowadzone w wojskowych komendach uzupełnień. Nabór ma mieć formę konkursu i obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną. Liczyć się będą wyniki w nauce oraz poziom kwalifikacji. Podczas rozmowy zostaną też ocenione predyspozycje kandydatów do pełnienia służby. Natomiast w przypadku ochotników, którzy nie złożyli przysię­gi wojskowej i nie pełnili czynnej służby, zostanie również sprawdzona ich wiedza ogólnowojskowa. Osoby, które przejdą ten etap rekrutacji, otrzymają rekomendację powołania do służby. Kandydaci mający już orzeczoną zdolność do pełnienia czyn­nej służby wojskowej trafią później jedynie do pra­cowni psychologicznej. Pozostali zostaną skierow­ani także do wojskowej komisji lekarskiej, gdzie zostanie orzeczona ich zdolność lub ewentualne przeciwwskazania do służby. Pomyślne przejście etapu medycznego otworzy przed ochotnikiem drzwi do służby w 3 PBOT. W przepisach wskazano, że kandydaci niepełniący wcześniej czynnej służby i nieskładający dotąd przysięgi będą mogli zostać powołani wyłącznie na stanowisko w korpusie szeregowych.

Powołanie w szeregi

Wraz z rozpoczęciem służby każdy otrzyma tytuł „żołnierza OT”. Również ci, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby i nie złożyli przysięgi. W ich jednak przypadku służba w 3 PBOT zacznie się od 16-dniowego szkolenia wojskowego, dopiero po nim złożą przysięgę. Wszyscy żołnierze OT będą pełnili służbę rotacyjną (w jednostce przez jeden weekend w miesiącu), i dyspozycyjną (pozostając w gotowości do stawienia się w jed­nostce).

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba pełnoletnia (18 lat), niekarana za przestępstwa umyślne, mająca polskie obywa­telstwo oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby. Musi mieć też odpow­iednie wykształcenie: wyższe, by ubiegać się o stanowisko w korpusie oficerów, średnie w przypadku stanowiska podoficerskiego, mini­mum zaś gimnazjalne, jeśli chodzi o korpus szere­gowych. Powołanie na dane stanowisko może też być uzależnione od tego, czy kandydat posiada wymagane do tego kwalifikacje.

Pieniądze dla żołnierzy 3 PBOT

Żołnierze 3 PBOT, podobnie jak rezerwiści odby­wający ćwiczenia wojskowe, otrzymywać będą wynagrodzenie za każdy dzień spędzony w wojsku. Stawka jest uzależniona od stopnia lub stanowiska służbowego, jakie zajmuje dana osoba i wynosi odpowiedni procent najniższego wyn­agrodzenia żołnierza zawodowego. Biorąc pod uwagę, że żołnierze 3 PBOT na wojskowym szko­leniu mają spędzać dwa dni w miesiącu, otrzymają więc za ten czas: szeregowy około 180 zł, kapral około 200 zł, a porucznik około 270 zł. Nowością jest dodatek za gotowość bojową Według propozycji MON ma on wynieść 10 pro­cent najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego, dodatek ten wyniesie około 320 zł. Jeśli natomiast żołnierz nie stawi się na ćwiczenia, dodatku nie otrzyma. W sumie szer­egowy 3 PBOT otrzyma miesięcznie około 500 złotych. Porucznik z kolei dostanie około 780 zł. Kwoty te będą wzrastać, gdy żołnierz 3 PBOT zaliczy obowiązkowe w każdym roku, kilkudniowe ćwiczenia na poligonie.

Armia zapłaci też za udział w szkoleniu, czy też w wojskowych ćwiczeniach - tu najniższa stawka wyniesie około 90 zł. „Terytorialsi" mogą też liczyć na dodatki, np. za zwalczanie klęsk żywiołowych lub oczyszczanie terenu z materiałów wybu­chowych.

Dla powiatu jarosławskiego właściwą Komendą Uzupełnień jest:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Jarosław

ul. Głęboka 4

37-500 Jarosław

Tel. 261-165-260


Ulotka informacyjna

  Wejscia: 1709