strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 22 marca 2017 10:28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu obrad z XXVI Sesji.
3.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026,
 • w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku lecznicy zwierząt w Pruchniku przy ul. Ks. Br. Markiewicza 26, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 • w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w Pruchniku przy ul. Rynek 3, 37-560 Pruchnik na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 • w sprawie dokonania zakupu nieruchomości w Kramarzówce,
 • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy działki nr 1128 w Rozborzu Długim  dotychczasowemu dzierżawcy  na okres powyżej  3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik,
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
 • w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku,
 • w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II  w Świebodnej,
 • w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim w Zespole Szkół w Rozborzu Długim, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rzeplinie,
 • w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hawłowicach,
 • w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w  przedszkolu,  szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik,
 • w sprawie zmiany uchwały własnej,
 • w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • w sprawie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik.

6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w 2016 r. z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na potrzeby związane z realizacją zadań.
7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1169