strona domowa
strona domowa
Uwaga - ważne informacje w sprawie utrzymania zjazdów, przepustów oraz rowów przydrożnych.
czwartek, 23 marca 2017 10:26

MIESZKAŃCY GMINY PRUCHNIK

SZANOWNI PAŃSTWO!


Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu informuje:

 

  1. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji;

  2. utrzymanie drożności pod zjazdami z dróg powiatowych na drogi gminne należy do właściwego terenowo urzędu gminy;

  3. rowy przydrożne są przeznaczone tylko do i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, dlatego też przy drogach powiatowych są to rowy niejednokrotnie odparowujące. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy zabrania się odprowadzania wód opadowych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszystkie próby podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;

  4. do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt we współpracy z urzędem gminy;

  5. utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi. Do zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym;

  6. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli nieruchomości należy utrzymywanie czystości i porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości.


W związku z powyższymi obowiązkami prosimy o dokonanie w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki. W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany. 


  Wejscia: 6975