strona domowa
strona domowa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 09:02

OGŁOSZENIE
o terminie wyłożenia do publicznego
wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik, zwanego dalej Studium w dniach od 30.03.2017r. do 20.04.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik www.gminapruchnik.pl oraz pruchnik.bip.info.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w budynku ww. Urzędu, w sali narad pok. nr 15, w dniu 11.04.2017r., w godz. 14:00 - 16:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pruchnika z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2017r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 39 ust.1, 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2017r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-650 Pruchnik lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa z ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Pruchnika.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Materiały do pobrania:

 1. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik
  • Tekst SUiKZP Miasta i Gminy Pruchnik
  • Rysunek nr 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
  • Rysunek nr 2 - Infrastruktura funkcjonalno-przestrzenna
  • Rysunek nr 3 - Infrastruktura
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko
  • Prognoza oddziaływania na środowisko
  • Prognoza załącznik graficzny
  • Pruchnik Natura 2000
  • Pruchnik PDOCHK

 

  Wejscia: 2151