strona domowa
strona domowa
Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół
czwartek, 13 kwietnia 2017 11:28

Burmistrz Pruchnika ogłasza konkursy na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jodłówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Świebodnej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017
Burmistrza Pruchnika

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na  stanowiska dyrektora: Szkoły Podstawowej w Jodłówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Świebodnej


Na podstawie art. 36a  ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkursy na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza  w Jodłówce, Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik;
2) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik;
3) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, Świebodna 19, 37-560 Pruchnik.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pruchnik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz  w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

  Wejscia: 1376