strona domowa
strona domowa
Konkurs na stanowisko Dyrektora SP Nr 1 w Pruchniku i Przedszkola Samorządowego w Pruchniku
poniedziałek, 29 maja 2017 10:34

Burmistrz Pruchnika ogłasza konkursy na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku i Przedszkola Samorządowego w Pruchniku.

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24 maja 2017 r.


w sprawie ogłoszenia konkursów na  stanowiska dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.Na podstawie art. 36a  ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkursy na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, ul. ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik;
2) Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku, ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik;

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz  w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Ogłoszenie o konkursie:

 

  Wejscia: 1425