strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 23 czerwca 2017 09:38

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  w Pruchniku odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:


1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad z XXIX Sesji.
4.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
6.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Przedstawienie wniosku wraz z opiniami Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.
8.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.
9.    Dyskusja – przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.
10.   Podjęcie uchwał:

  • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
  • w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/184/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  • w sprawie nadania nazwy ulicy,
  • w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik.


11.    Interpelacje i wolne wnioski.
12.    Sprawy różne.
13.    Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 971