strona domowa
strona domowa
Inwestycje gminne
czwartek, 06 lipca 2017 14:44

W bieżącym roku na terenie Gminy Pruchnik prowadzonych jest wiele inwestycji, część z nich to kontynuacja rozpoczętych wcześniej prac:

 1. rozbudowa i przebudowa ul. Przemyskiej - 1 455 020,96 zł (współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020),
 2. budowa sali gimnastycznej w Kramarzówce - 1 537 715,46 zł (współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020)

 

nowy odcinek ul. Przemyskiej w Pruchniku

 

nowo budowana sala gimnastyczna w Kramarzówce

Są również zadania, przy których prace rozpoczęły się w bieżącym roku. Wśród najważniejszych z nich można wymienić takie jak:

 1. kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej:
  • Szkoły Podstawowej w Kramarzówce - 1 177 501,48 zł
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku - 2 622 367,80 zł
  • budynku po byłym ośrodku zdrowia w Pruchniku - 1 404 807,35 zł - współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020
 2. przygotowanie budynku po byłym ośrodku zdrowia dla potrzeb Policji i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego,
 3. remont ul. Pogodnej w Pruchniku wraz z wykonaniem placu postojowego - 248 787,49 zł,
 4. wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2 za kwotę - 821 565,17 zł,
 5. roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce - 95 428,36 zł (współfinansowane ze środków Konserwatora Zabytków),
 6. rewitalizacja ul. Kościelnej w Pruchniku - 308 145,01 zł.

 

 

termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku

 

termomodernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w Pruchniku

 

Nowa nawierzchnia ul. Pogodnej w Pruchniku

 

Wizualizacja ul. Kościelnej w Pruchniku

W planach w 2017 roku jest również:

 1. wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku (pozyskano na ten cel środki od Konserwatora Zabytków)
 2. rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci kanalizacyjnej dla Hawłowic i nieskanalizowanej części miejscowości Pruchnik (zadania współfinansowane jest ze środków RPO WP na lata 2014-2020
 3. wykonanie modernizacji, przebudowy dróg poscaleniowych i dojazdowych do gruntów rolnych (środki na ten cel pochodzą z budżetu Województwa)
 4. zakup instrumentów muzycznych dla PSMI ST. w Pruchniku (na ten cel uzyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 5. budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Świebodna, Pruchnik Dolny i Górny, Hawłowice, Rzeplin, Rozbórz Długi i Hawłowice (zadanie współfinansowane m. in. ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach realizacji LSR)

Ponadto Gmina Pruchnik z Powiatem Jarosławskim partycypuje w kosztach realizacji zadań:

 1. Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz od km 5+217 do km 5+549 w miejscowości Kramarzówka,
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1799R Droga przez wieś Kramarzówka – chodnik (projekt),
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz – chodnik (projekt),
 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica  w m. Rozbórz Długi (projekt)


W marcu br. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki  na budowę sali gimnastycznej w Jodłówce wraz budową boiska wielofunkcyjnego w Rozborzu Długim. Wniosek nie przeszedł jeszcze oceny formalno-merytorycznej.

W każdej z miejscowości realizowane są również mniejsze zadania, finansowane ze środków własnych gminy, Funduszu Sołeckiego wpływające na poprawę funkcjonowania i jakości życia Naszych mieszkańców, ale jeszcze czas na ich podsumowanie.

Więcej informacji na temat prowadzonych inwestycji i zakładce Inwestycje lub po kliknięciu tutaj.

 

  Wejscia: 2189