strona domowa
strona domowa
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik za 2016 r.

I. Cel przygotowania analizy.

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Pruchnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Podstawa Prawna sporządzonej analizy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku. Sporządzenie powyższej analizy umożliwi weryfikację możliwości przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które są przeznaczone do składowania. Analiza pozwoli zaplanować potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych oraz pomoże optymalizować wybrane procesy umożliwiając redukcję kosztów w kolejnym roku.

Dokument ten pozwoli również na podsumowanie podstawowych informacji dotyczących jednostek samorządu terytorialnego tj. analizę liczby mieszkańców w gminie oraz analizę ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na jej terenie. Do przeprowadzenia corocznej analizy niezbędne jest omówienie obecnej sytuacji, wyciągnięcie wniosków z analizy poprzedniej, weryfikacja założeń, planów, a także zaplanowanie działań na następny rok. Przedmiotowa analiza to obowiązek ustawowy ale również szansa na poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

III. Założenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Pruchnik przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Głównym celem wprowadzonych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest:

 • wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zapisy ustawowe w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:

 • przyjęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczenie opłaty na rzecz gminy,
 • osiągnięciu do końca 2020 roku określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) odpowiednich poziomów:
  • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
  • ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
   • w  2016 r. -  nie więcej niż 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
   • do dnia 16 lipca 2020 r. -  nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy Pruchnik.

IV. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Pruchnik.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. odbiór  odpadów komunalnych na terenie Gminy Pruchnik odbywał sie na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15. Firma została wybrana do  realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik oferując niższą cenę od innej konkurencyjnej firmy startującej w przetargu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowane z nieruchomości zamieszkałych : zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych  w pojemnikach, odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny workach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, obejmujących: szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, odpady zielone, opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z drobnych robót budowlanych  i remontowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, oleje, rozpuszczalniki, farby, zużyte baterie, akumulatory i  opony.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowane z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odpadów segregowanych oraz odpadów niesegregowanych. 
Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz  w worki o pojemnościach 120 l przeznaczone do zbiórki selektywnej.

V. Analiza liczby mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych (na okres stały i czasowy) na dzień 31.12.2016 r. wynosi   - 10040 osób, w tym:
System objeło - 7 865 osób,
Zebrano deklaracji -  2325 szt.

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Pruchnik oraz sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Pruchnik wynosi 10040 osób. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 7865 (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.). Różnica w wysokości 2175 osób nie objęta systemem  wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Gminy Pruchnik to mieszkańcy zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy - studia, praca za granicą, prace w delegacji, inne miejsca zamieszkania.

VI. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.  kształtują się na następującym poziomie:
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Od 01.01.2016 - 31.12.2016 r.   - 540 727,25 zł
Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Od 01.01.2016 – 31.12.2016 r   - 592 709,70 zł
Zaległość na dzień 31.12.2016 r. - 53 733,50 zł

VII.  Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

Koszty łącznie – 532 238,60 zł; w tym
Usługi informatyczne – 2 238,60 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 530 000,00 zł

VIII. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), analizie została poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Na chwilę obecną liczba ta wynosi 0. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Burmistrz Pruchnika wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. Dotychczasowe postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IX. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2016 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

X. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Pruchnik od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, ośrodek zdrowia) oraz infrastruktury (handel, przedsiębiorstwa, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, odpady z placów targowych, z cmentarzy, zieleni miejskiej.

Tabela 1. Masa odpadów odebranych z terenu Gminy Pruchnik z 2016 roku poddanych    poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

XI. Opis zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych.

Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21z zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do w/w ustawy. Procesy odzysku i unieszkodliwiania jakim poddane były odpady odebrane z terenu Gminy Pruchnik w 2016.

Procesy odzysku
R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
R4 -  Recykling lub odzysk metali i związków metali.
R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

Procesy odzysku R1-R12:
R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,
R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników,
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
R6 Regeneracja kwasów lub zasad,
R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń,
R8 Odzysk składników z katalizatorów,
R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów,
R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10).

Procesy unieszkodliwiania
D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska, itd.).

  Wejscia: 1835