strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

REFERAT DS. REALIZACJI USŁUG WSPÓLNYCH W OŚWIACIE

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POZA TERENEM GMINY PRUCHNIK W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.
 • Alicja Chmielecka – inspektor ds. oświaty
  poddasze pok. nr 34
  tel. 16 623 61 17

Sposób załatwienia sprawy

 • Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie zawiera z wnioskodawcą umowę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dowozu

Wymagane dokumenty

 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile takie orzeczenie zostało wydane).

 • Skierowanie dziecka do placówki oświatowej w której będzie realizowało obowiązek  szkolny/nauki.

 • Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce.

  Oryginalne dokumenty stanowiące załącznik nr 1,2,3 po zrobieniu kopii i poświadczeniu za zgodność są oddawane wnioskodawcy.

 

Opłata

 • Brak

Termin załatwienia sprawy

 • Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.

Tryb odwoławczy

 • Brak.

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446. z późniejszymi zmianami)
 • art. 17, art. 71 b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016,  poz. 1379, z późn. zm.)
 • kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

Uwagi

 • Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 30 września. W innym przypadku przyznane dofinansowanie obejmuje okres- od miesiąca złożenia wniosku do końca roku szkolnego.

 • W załączeniu: Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej celem realizacji obowiązku szkolnego.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej znajdującej się poza terenem Gminy Pruchnik


  Wejscia: 2700