strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

REFERAT DS. REALIZACJI USŁUG WSPÓLNYCH W OŚWIACIE

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.
 • Alicja Chmielecka – inspektor ds. oświaty
  poddasze pok. nr 34
  tel. 16 623 61 17

Sposób załatwienia sprawy

 • Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek ustala wysokość przyznanego dofinansowania i po rozpatrzeniu wydaje decyzję.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (druk do pobrania),

 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
  •    kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
  •    kopię dokumentu potwierdzającego  zatrudnienie  osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
  •    kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  •    kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  •    kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych,
  •    dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
  •    umowa o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
  •    aktualny wydruk z CEIDG lub wpis w KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej prze pracodawcę,
  •    kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

 3. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się i pomoc de minimis, wzór formularza stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543), (wzór do pobrania),

 4. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie – zał. Nr 1 (druk do pobrania); wymóg art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

 5. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Opłata

 • Brak

Termin załatwienia sprawy

 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed upływem 3 m-cy od dnia zdania egzaminu przez wyszkolonego pracownika młodocianego. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wydanie decyzji następuje niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1,  37-700 Przemyśl,  za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1379, z późn. zm.)
 • art. 104 i 107  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,.  poz. 267, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr  59, poz. 404 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych przysługuje, jeżeli:
-pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.

Uwagi

 • Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
  1. w przypadku nauki zawodu  do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

  2. Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

   W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

   Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

   W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 77, poz. 518), przyjęto:

   § 6 ust. 2,3 Rozporządzenia: „Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:
   1)   wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;
   2)   koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania;
   3)   inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane ze szkoleniem;
   4)   amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;
   5)   koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem.

  Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, obowiązujących w okresie, za który pomoc jest przyznawana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten faktycznie uczestniczy w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy - do wysokości sumy ogólnej kosztów określonych w ust. 2. Rozporządzenia.
  w § 8 Rozporządzenia:

  1. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  2. Intensywność pomocy można zwiększyć, maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych:

  1) o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;
  2) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o  20  punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.


Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;


 • Oświadczenie do formularza – zał. 1;


  Wejscia: 2301