strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 22 maja 2018 11:27

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIX Sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zielony Pruchnik – poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie miasta Pruchnik”,
  • w sprawie zmiany uchwały własnej,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 955