strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 20 czerwca 2018 08:27

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej CKSiT w Pruchniku odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XL Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w tym przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok, w tym:
  -    przedstawienie wniosku wraz z opiniami Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok,
  -  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok.
  -  dyskusja – przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
 • w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę,
 • w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody,
 • w spawie zmiany uchwały własnej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli,
 • w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Pruchnik.


7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 895