strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 19 grudnia 2018 10:11

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad z II sesji.
5.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
6.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności  dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
  • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10.  Zamknięcie sesji.


Transmisja z obrad:

Transmisja

 

  Wejscia: 1037