strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 10 stycznia 2019 14:47

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z III sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 5. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1) uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2019 rok, w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady:
  - Komisji Rewizyjnej,
  - Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  - Komisji Spraw Społecznych,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  d) opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) głosowanie,
  2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik, w tym odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
  4) w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 grudnia 2016 r. Nr XXIV/162/2016 ws ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik,
  5) w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 1997r. Nr 173/XXII/97 w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

Transmisja

 

  Wejscia: 1416