strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Burmistrz Pruchnika

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2019r.

I. PODMIOT UPRAWNIONY

 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

II. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW:

 1. Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom:
  a) organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej tj. organizacja pikników, rajdów, spotkania turystyczno-edukacyjne, spotkanie Mikołajkowe, na kwotę 20 000 zł (wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2018 r. wynosiła 20 000 zł);

  b) prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno-wychowawczej tj. wyjazdy na basen i zajęcia z tenisa stołowego w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, na kwotę 20 000 zł (wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2018 r. wynosiła 20 000 zł).

III. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Oferta powinna zawierać:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;

  b) termin i miejsce realizacji zadania;

  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

  d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;
  e)
  wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
  f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  a) aktualny odpis
  z KRS (dopuszcza się wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób do reprezentowania;
  b) pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta;

  c) statut organizacji;

  d) zaświadczenie z banku o braku zadłużenia rachunku i obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym (z nazwą i numerem konta bankowego);
 3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2016 poz. 1300) w zależności od rodzaju zadania publicznego oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją: „za zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem upoważnionych osób do reprezentowania oferenta.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 7. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 8.
 10. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  a) złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu,

  b) złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
 11. Dotowane z budżetu Gminy Pruchnik zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Gminy Pruchnik.

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 12 grudnia 2019 r.
 3. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja do spraw rozpatrzenia ofert powołana zarządzeniem Burmistrza Pruchnika.
 4. Oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym są oceniane merytorycznie, ocenia się:
  a) możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę;

  b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania;

  c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie;

  d) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie;

  e) planowany przez oferenta udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

  f) uwzględnia się analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez oferentów w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania zadania oraz sposób realizowania na ten cel środków.
 5. Komisja przedstawia swoją opinię Burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru ofert.
 6. Burmistrz Pruchnika zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku, na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

V. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ul. Rynek 1.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 3. Oferty, które zostaną złożone po dniu 18 marca 2019 r. nie będą rozpatrywane.
  Dotyczy to również ofert przesłanych drogą pocztową, doręczonych po ww. terminie.

 

  Wejscia: 164