strona domowa
strona domowa
Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie Nr 15/2019
Burmistrza Pruchnika

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994   ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zarządzam, co następuje:


§ 1. Do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:
1)    Marzena Flak        –  przewodnicząca komisji
2)    Krystian Bielecki    –  członek
3)    Joanna Gilarska - Rymarz  –  członek
4)    Janusz    Flak                   –  członek

§ 2. W skład Komisji wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 3. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.
§ 4. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. W tym celu każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 5. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.
§ 6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Burmistrza.
§ 7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.
§ 8. Do zadań Komisji należy dokonanie oceny formalnej ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 9. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonej oferty.

§ 10. Komisja przy ocenie merytorycznej oferty (załącznik nr 3 do zarządzenia):
1)    ocenia możliwość i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
2)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
3)    uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
4)    uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

§ 11. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
§ 12. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.
§ 13. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§ 14. Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczenie ich:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej
b)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
c)    na stronie internetowej organu administracji publicznej.

§ 15. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
§ 16. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.
§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

1. OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

2. KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

3. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

  Wejscia: 159