strona domowa
strona domowa
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

 

Całkowita wartość inwestycji: 5 780 113,72 zł
Dofinansowanie FDS: 2 783 264,00 zł
Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 17.09.2018 r. – 11.12.2019 r.
Wykonawcą robót była firma: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewskiego 10, 05-800 Pruszków
Zakres robót obejmował m. in.:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • Usunięcie drzew i krzaków
 • Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
 • Wykopanie wykopów w gruntach nieskalistych
 • Wykonanie nasypów
 • Rowy kryte
 • Sączki podłużne
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża
 • Warstwa mrozoochronna
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
 • Wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką
 • Umocnienie skarp rowów i ścieków
 • Oznakowanie poziome
 • Oznakowanie pionowe
 • Bariery ochronne stalowe
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy
 • Ustawienie krawężników betonowych
 • Chodnik z brukowej kostki betonowej
 • Obrzeża betonowe
 • Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Dokumentację techniczną, obmiary itp. można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne/Przetargi/2019 (nr postępowania IZ 271/3/2019) lub pod linkiem https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5897&idmp=385&r=r

  Wejscia: 89