strona domowa
strona domowa
Przebudowa drogi gminnej Nr 111657R na działkach nr ewid. 333/1 i 333/2 w miejscowości Hawłowice od km 0+007 do km 1+404

 

Całkowita wartość inwestycji: 580 512,83 zł
Dofinansowanie FDS: 434 810,00 zł
Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 15.04.2019 r.– 30.09.2020 r.
Wykonawcą robót jest firma: „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik

  • Zakres robót obejmuje m. in.:
  • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
  • Zdjęcie warstwy humusu lub darniny
  • Profilowanie i zagęszczenie podłoża
  • Warstwę mrozoochronną
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Frezowanie nawierzchni
  • Umocnienie skarp rowów i ścieków,

Dokumentację techniczną, obmiary itp. można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne/Przetargi/2019 (nr postępowania IZ 271/18/2019) lub pod linkiem https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6197&idmp=385&r=r

 

  Wejscia: 90