strona domowa
strona domowa
Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028

 

Całkowita wartość inwestycji: 659 195,25 zł
Dofinansowanie FDS: 461 436,00 zł
Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 15.04.2019 r.– 30.09.2020 r.
Wykonawcą robót jest firma: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107a, 37-755 Krzywcza
Zakres robót obejmuje m. in.:

  • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
  • Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
  • Zdjęcie warstwy humusu lub darniny
  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża
  • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
  • Nawierzchnia z betonu asfaltowego
  • Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
  • Oczyszczenie rowów i umocnienie skarp rowów
  • Oznakowanie drogi

Dokumentację techniczną, obmiary itp. można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne/Przetargi/2019 (nr postępowania IZ 271/21/2019) lub pod linkiem https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6258&idmp=385&r=r

 

  Wejscia: 102