strona domowa
strona domowa
Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pruchnik.
wtorek, 25 października 2011 19:07

 

W dniu  20 października 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Gminie Pruchnik.

 

Zespół został powołany Zarządzeniem  Nr 41/2011 r. Burmistrza Pruchnika z dnia 16 czerwca 2011 r. w składzie  14 osób, którymi są przedstawiciele  Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest stworzenie jednolitego silnego frontu oddziałującego zarówno na osobę doznającą przemocy jak i stosującą przemoc oraz spójnego przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinom w szczególności poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym tym problemem,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W trakcie spotkania Zespołu został wybrany Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Przewodniczącą  Zespołu została wybrana jednogłośnie Pani Zofia Wałczyńska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchnik, Zastępcą – Pani Katarzyna Jedlińska – Pedagog Szkolny Gimnazjum Publicznego w Pruchniku, Sekretarzem - Pani Agata Korytko – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

 

 

  Wejscia: 2281