strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2021
BURMISTRZA PRUCHNIKA


z dnia 1 lutego 2021 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Pruchnik w 2021 roku


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2021 r.


§ 2.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o naborze publikuje się:
a)    w BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku;
b)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

ogłoszenie o naborze

 

  Wejscia: 232