strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 17 listopada 2011 17:55

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2011r. o godz. 1100 w  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Porządek obrad XI Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z X Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 rok,
  2. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  3. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik,
  4. w sprawie podatku od nieruchomości,
  5. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej,
  6. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowych,
  7. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej Gminy Pruchnik II etap,
  8. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na realizację zadań własnych gminy,
  9. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,
  10. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2012 r.,
  11. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 


Władysław Flak                   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

  Wejscia: 1572