strona domowa
strona domowa
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

Burmistrz Pruchnika na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Pruchnik, do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego” w 2012 roku.

Ogólne zasady udziału w pracach komisji konkursowej:

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i prowadzą działalność na terenie Gminy Pruchnik, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
  • korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Burmistrza Pruchnika.

Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym imiennie poinformowane.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik do zaproszenia -> pobierz.


Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 30 listopada 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Pruchniku, pokój nr 12, pod adres: ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik - z dopiskiem: Zgłoszenie do komisji konkursowej. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pruchniku.


Burmistrz Pruchnika 
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 1179