strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 16.02.2022 r.
piątek, 11 lutego 2022 07:03

Na podstawie na podstawie 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 9:00 korespondencyjnie.

Zaplanowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 4. Głosowanie korespondencyjne w godz. 9:15-9:30.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu obrad z XXX sesji.
  • Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika przedstawionego na XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pruchniku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2022 rok (projekt 1).
  • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruchnik (projekt 2).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 3),
  • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.  Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce (projekt 4).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce (projekt 5).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku (projekt 6).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym (projekt 7).
  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik (projekt 8).
 5. Odbiór materiałów od radnych (pracownik UM w Pruchniku odbierze materiały z miejsca zamieszkania radnego) w godz. 9:30 – 11:00.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania.
 8. Przedstawienie wyników głosowania radnych – ok. godz. 11:30.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:  Wejscia: 602