strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Jodłówce
wtorek, 08 marca 2022 10:34

ZARZĄDZENIE Nr 12/2022
Burmistrza Pruchnika

z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 63  ust. 1 i 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597, ze zm.) oraz  § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1428)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektora:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im.  Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, ul. Ks. B. Markiewicza 22, 37 -560 Pruchnik.
2. Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce, Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Gminy Pruchnik - www.gminapruchnik.pl,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku - www.pruchnik.bip.info.pl,
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
4) w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4. 1.  Konkursy zostaną przeprowadzone przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Pruchnika.
2.  Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi od dnia 1 września 2022 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wejscia: 716