strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 14.04.2022 r.
piątek, 08 kwietnia 2022 07:08

Na podstawie na podstawie 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 w Domu Strażaka OSP Pruchnik I przy ul. Ks. B. Markiewicza 9.

Zaplanowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXI sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 1),
  2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 2),
  3) w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt 3),
  4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku (projekt 4),
  5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku (projekt 5),
  6) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (projekt 6), 
  7) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu (projekt 7),
  8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (projekt 8).
 8. Przyjęcie sprawozdań:
  1) Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku z działalności Domu za rok 2021 oraz plan pracy na 2022 rok,
  2) Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku z realizacji zadań w 2021 r. z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2022r.
  3) Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku z realizacji zadań w 2021 r. z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 9. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 463