strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 27.03.2023 r.
środa, 22 marca 2023 08:11

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XLI Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XLI Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XL sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pruchnik dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik (projekt 1),
  2) w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Pruchniku (projekt 2),
  3) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl (projekt 3),
  4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 4),
  5) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik (projekt 5),
  6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pruchniku gmina Pruchnik w drodze bezprzetargowej (projekt 6),
  7) w sprawie uchylenia uchwały własnej (projekt 7).
 8. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

 

  Wejscia: 665