strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 26.05.2023 r.
poniedziałek, 22 maja 2023 07:00

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XLII Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XLII Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLI sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „LIFE IP Pomoc Techniczna – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego
  z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (projekt 1),
  2) w sprawie zamiaru utworzenia żłobka na terenie Gminy Pruchnik (projekt 2),
  3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki rolnej w Rozborzu Okrągłym (projekt 3),
  4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki rolnej w Świebodnej (projekt 4),
  5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 5),
  6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego (projekt 6),
  7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (projekt 7),
  8) w sprawie zmiany uchwały własnej (projekt 8).
 8. Przyjęcie sprawozdań:
  1) sprawozdanie z roku 2022 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok,
  2) sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
  o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.,
  3) ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 9. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik





Transmisja z obrad:



 

  Wejscia: 813