strona domowa
strona domowa
Otwarty konkurs na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik
poniedziałek, 20 lutego 2012 14:47

 

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik

Burmistrz Pruchnika ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik.

I.  WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW I ZAKRES ZADANIA:

 1. działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik na kwotę 57.000 zł. (w roku 2011 zrealizowano zadanie na kwotę 40.000 zł.)
 2. działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice na kwotę 14.000 zł. (w roku 2011 zrealizowano zadanie na kwotę 13.000 zł.)
 3. działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka na kwotę 14.000 zł. (w roku 2011 zrealizowano zadanie na kwotę 13.000 zł.)
 4. działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi na kwotę 20.000 zł. (w roku 2011 zrealizowano zadanie na kwotę 13.000 zł.)

Zakres zadania:

Z budżetu gminy mogą być dofinansowywane zadania z zakresu rozwoju sportu wpływające na poprawę warunków uprawiania sportu, lub zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

Dla zadań określonych w punkcie I, 1-4

 1. realizacji programów szkolenia sportowego z uwzględnieniem wynagrodzenia dla   instruktorów i trenerów,
 2. diety dla zawodników oraz zwrot kosztów podróży za udział w rozgrywkach,
 3. opłaty za przewóz zawodników na mecze i rozgrywki,
 4. ubezpieczenia zawodników i opłaty regulaminowe,
 5. zakup środków czystości i napojów chłodzących,
 6. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
 7. opłaty za sędziowanie meczy i rozgrywek sportowych,
 8. bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
 9. zapewnienie opieki medycznej zawodnikom na meczach i rozgrywkach,

W/w wydatki i koszty realizowane będą na podstawie stosownych dokumentów typu: umowy, faktury, rachunki, delegacje, listy wypłat itp.

Z dotacji  nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. wydatków majątkowych,
 2. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 4. koszty noclegów i wyżywienia (z wyjątkiem napojów) w trakcie treningów i zawodów,
 5. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

II. ZASADY I WARUNKI  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

O dotację może ubiegać się klub sportowy posiadający osobowość prawną, prowadzący statutową działalność sportową i działający na terenie gminy Pruchnik. Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonego wniosku i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.

 1. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
  b) termin i miejsce realizacji zadania;
  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;
  e) wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
  f)  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 3. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki:
  a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;
  b) aktualny statut;
  c) zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);

Wyżej wymienione dokumenty (a także kserokopie) winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem (czytelnym) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Dotyczy to wniosku oraz dokumentów będących jego załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.

Wniosek należy składać na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III.  TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKU:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14  dni od dnia otwarcia kopert.
 2. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2012 r.

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja do spraw rozpatrzenia wniosków powołana Zarządzeniem Burmistrza Pruchnika.

Wyboru projektów i ustalenia wysokości dotacji dokonuje Burmistrz.

Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację Burmistrz uwzględnia:

 1. znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy,
 2. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany nabór projektów,
 3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu,
 4. możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,
 5. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy.

Wynik naboru projektów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności zgodnie z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać częściowe i końcowe sprawozdania z wykonywania zadania.

IV.  TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 05 marca 2012 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ul. Rynek 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 2. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Urzędu Miejskiego Pruchnik w terminie określonym w punkcie 1.

 

Burmistrz Pruchnika 
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 2012