strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Kramarzówce do zbiorników wodociągowych km 0+000do km 0+500

 

Całkowita
wartość
zadania

71 604,45 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

24.10.2011-30.11.2011

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk  (przetarg nr IR 271/22/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi


Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-11-2011 roku.

Zakres robót obejmował min**.

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 7 cm - 1500m2.

  Wejscia: 6533