strona domowa
strona domowa
Odbudowa drogi gminnej w Pruchniku ul Lipowa, dz. nr 2332,km 0+000 do 0+850

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

282 592,89 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem
i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Kwota
dofinansowania

167 900,00 PLN - budżet państwa

114 692,89 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

25.05.2011-20.07.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/6/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 20-07-2011 roku. Zakres odbudowy obejmował:

 1. Roboty przygotowawcze kpl 1
 2. Roboty ziemne kpl 1
 3. Podbudowy
  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2 765,1m2
  • Wykonanie i zagęszczenie w - wy odsączającej w korycie ręczne - 500m2
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna gr. 20 cm - 500m2
  • Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - warstwa górna gr. 7 cm - 500m2
  • Wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym o grubości 10cm - 500m2
 4. Nawierzchnie
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych-asfaltowa o grubości 4 cm - warstwa wiążąca - 2765,1m2
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych-asfaltowa o grubości 4 cm warstwa ścieralna - 2765,1m2
 5. Odwodnienie, pobocza
  • Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarpy rowu -1700m
  • Uzupełnienie poboczy tłuczniem po zagęszczeniu do grubości 10 cm - 27,2m3
 6. Oznakowanie
  • -Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - szt. 2
  • Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - szt. 2

Zadanie zostało rozliczone pod względem merytoryczno - finansowym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

  Wejscia: 6603