strona domowa
strona domowa
Termomodernizacja remizy OSP w Świebodnej wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

108 285,20 PLN

Źródło
dofinansowania

- UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi*,

- Gmina Pruchnik

Kwota
dofinansowania

- PROW – 53 305,00 PLN

- środki własne Gminy Pruchnik – 54 980,20 PLN

Termin
realizacji
zadania **

17.05.2012 - 18.07.2012

Wykonawca

Firma usługowa „EL-MAR” Usługi Budowlane 37-200 Przeworsk, Gorliczyna 134 (przetarg IZ 271/10/2012) ***

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl
** termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia
*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

1 sierpnia 2011 roku Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja remizy OSP w Świebodnej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw wokół budynku”.

1 września 2011 roku Wniosek został przekazany przez LGD „Z tradycją w nowoczesność” do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

8 lutego 2012 roku podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Panią Annę Kowalską – Wicemarszałka Województwa a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkołę – Burmistrza Pruchnika.

18 kwietnia 2012 roku ogłoszenie przetargu, zakres robót obejmuje min. wykonanie: robót rozbiórkowych elewacji, docieplenie ścian elewacji, stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien, zagospodarowanie terenu – odbojówka.

4 maja 2012 roku otwarcie ofert, komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie ofert, wezwała w dniu 7-05-2012 do uzupełnienia dokumentów 1 oferenta oraz zapytanie do oferenta czy wyrazi zgodę na poprawę innej omyłki przez Zamawiającego.

11 maja 2012 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17 maja 2012 roku podpisanie umowy z Wykonawcą: Firmą usługową „EL-MAR” Usługi Budowlane 37-200 Przeworsk, Gorliczyna 134.

5 czerwca 2012 roku przekazanie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

10 września 2012 roku wydanie przez Urząd Marszałkowski pozytywnej oceny przeprowadzonego przez Gminę Pruchnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

25 września 2012 roku podpisanie aneksu do umowy w związku ze zmianą poziomu dofinansowania spowodowaną rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

21 listopada 2012 roku złożenie wniosku o płatność,

15 stycznia 2013 roku kontrola z Urzędu Marszałkowskiego,

16 stycznia 2013 roku zakończenie weryfikacji wniosku o płatność i przekazanie przez Urząd Marszałkowski do ARiMR zlecenia płatności.  Wejscia: 3490