strona domowa
strona domowa
„Wyprawka szkolna” - rok szkolny 2012/2013
poniedziałek, 09 lipca 2012 07:31

 

W dniu 14 czerwca  2012 r. Rada Ministrów przyjęła:

 • uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
 • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej,  klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nieobjęci kryterium dochodowym.

 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.
W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy:

 • zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu, rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej  będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 • w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę w rodzinie,  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009 r. Nr 175, poz. 1362, z  późn. zm.),
 • zmniejszono udział środków przeznaczonych dla grupy rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wyprawka szkolna” z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej  zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie. Dofinansowanie będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tylko w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

 • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - do kwoty 180 zł
 • dla uczniów  niepełnosprawnych* klas I-III szkoły podstawowej - do kwoty 180 zł
 • dla uczniów klas  IV szkoły podstawowej - do kwoty 210 zł
 • dla uczniów  niepełnosprawnych* klas IV-VI szkoły podstawowej - do kwoty 210 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych*, gimnazjum - do kwoty 325 zł
 • dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum - do kwoty 352 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych* zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego i technikum - do kwoty 352 zł
 • uczniów niepełnosprawnych*  klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego - do kwoty 352 zł

* rodzaj niepełnosprawności i warunki ubiegania się o dofinansowanie dla ucznia  niepełnosprawnego określa szczegółowo rozporządzenie

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o wysokości dochodów z m-ca poprzedzającego m-c składania wniosku,
 • uzasadnienie (w przypadku, gdy dochód w rodzinie przekracza 351 zł netto na jedną osobę),
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia   niepełnosprawnego).

Wnioski można składać  w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 do dnia  31 lipca 2012 r. , w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. brak orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) do 6 września 2012 r.

Wniosek do dofinansowania podręczników 2012 rok -> Pobierz

Rozporządzenie -> Pobierz

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 2933